microwood, business cards wood, visitenkaarten hout, woodcards, cards of wood

WIN!WIN!WIN! 100 Business Cards / 100 Visitenkaarten MicroWOOD

Details: 

WIN!WIN!WIN!

Like onze Facebookpagina www.facebook.com/microwood
& deze actie op Facebook en misschien win jij
onze 100 visitenkaarten in echt hout !

Wij geven 100 visitenkaarten weg aan 1 winnaar !
Dus laat ons bij de reacties weten :
"Wat is jouw favoriete boom en waarom? "

De winnaar wordt op onze Facebookpagina www.facebook.com/microwood
& website www.microwood.com ( "WIN!WIN!WIN!" )
bekend gemaakt op 18 september 2015!

Heb je geen Facebook? Geen probleem!
Je kan ons jouw originele reactie ook via onze contactpagina
sturen : www.microwood.com/contact

Succes en hou onze pagina's alvast in het oog!
Team MicroWOOD

=============================================================================================================================
Wedstrijdreglement WT+T bvba:
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast voor deelname aan alle wedstrijden van WT+T bvba met adres Begijnenmeers 44 te 1770 Liedekerke.
De wedstrijden van WT+T bvba zijn toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van:
- Haar personeelsleden
- Elke persoon die deelneemt aan de organisatie van de wedstrijd
- Gezinsleden of familieleden van het personeel van WT+T bvba
- Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn om aan een wedstrijd van WT+T bvba te kunnen deelnemen. Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt mogen alleen deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat WT+T bvba ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd
-De Actie loopt van 12/06/2015 tot 03/07/2015.
WT+T bvba houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van WT+T bvba aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van WT+T bvba.
Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.
Artikel 1. Organisatie

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie (mails, briefwisseling of telefoongesprekken) gevoerd. WT+T bvba kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op haar website: www.microwood.com. WT+T bvba kan de persoonsgegevens in haar bestand plaatsen om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties.
Maximum 14 dagen na de einddatum van elke wedstrijd worden alle deelnemers van de wedstrijden via onze online media op de hoogte gebracht wie de winnaars zijn. Door deelname aan de wedstrijd verklaar je hiermee akkoord te zijn.

Deze gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij gerespecteerd.

Artikel 2. Deelnemen
Deelnemen kan alleen door een mail te sturen naar info@microwood.com. Indien Facebook wordt ingeschakeld dienen de specifieke Facebook regels te worden gevolgd. Elke deelnemer moet zich volledig en correct identificeren met naam, voornaam, adres en e-mailadres om te kunnen deelnemen.
Je persoonlijke gegevens moeten waar en juist zijn en je doet mee als de persoon die je bent, niet met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat je identiteit niet overeenstemt met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een andere naam dan de jouwe verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren per dag deelneemt zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd.

Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders aangegeven. WT+T bvba houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook. Je deelname moet via mail ontvangen zijn door WT+T bvba voor het einde van de wedstrijd.
WT+T bvba heeft het recht iemand uit te sluiten van deelname aan haar wedstrijden voor een bepaalde periode in geval van een overtreding van één van haar deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.
Facebook :
In het geval WT+T bvba een wedstrijd organiseert via Facebook, dan gelden onderstaande regels:
Facebook kan niet geassocieerd worden met de promotie en op geen enkele wijze deze ondersteunen of uitvoeren. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
Deelnemers verschaffen informatie aan WT+T bvba en niet aan Facebook.
Artikel 3. OVERMACHT / VOORBEHOUD
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
WT+T bvba kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
• transmissies via het internet,
• slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
WT+T bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.
WT+T bvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.
WT+T bvba behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen.
WT+T bvba behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.
Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door WT+T bvba. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd
Elke deelnemer moet een mail sturen naar info@microwood.com en de vragen beantwoorden. De vraag is een algemene kennisvraag en/of het antwoord is terug te vinden op de site en/of op de site van de sponsor. Tenslotte dient ook de schiftingsvraag beantwoord te worden die al dan niet een creatief aspect inhoudt.

De winnaars kunnen op de site bekend gemaakt worden en zullen individueel per e-mail,brief, SMS of telefoon verwittigd worden. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het emailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn van 4 weken, vervalt het recht op de prijs.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen
De winnaars worden bepaald in functie van de juistheid van het gegeven antwoord. In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag en/of de creatieve vraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex-aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde. Bij een creatieve vraag, zal een vooraf aangekondigde jury op een specifiek meegedeeld tijdstip de antwoorden evalueren en de winnaar selecteren.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of WT+T bvba zelf, beslist WT+T bvba autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.
Indien een prijs verstuurd wordt, kan WT+T bvba niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan WT+T bvba eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Artikel 6. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam, woonplaats en foto op de website of in andere media verschijnen.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Zo is het niet toegestaan om stemmen / likes tegen betaling aan te kopen. Bij vermoedelijke aankoop van likes behoudt WT+T bvba zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren.Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege WT+T bvba.De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van WT+T bvba. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.« Back